Polityka użytkowania

Witamy na stronie internetowej www.baltyk123.pl. Korzystając z tej witryny, zgadzają się Państwo przestrzegać poniższych zasad i warunków. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Jeśli nie akceptują Państwo niżej opisanych warunków, prosimy o niekorzystanie z tej strony internetowej.

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka użytkowania określa zasady korzystania z witryny internetowej www.baltyk123.pl (dalej: Strona) i jest skierowana do wszystkich użytkowników. Korzystając ze Strony, wyrażają Państwo, jako użytkownicy, zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad.

2. Własność strony internetowej

Właścicielem Strony jest:

  1. MFW Bałtyk I S.A. (KRS 0000335266, NIP 586-224-37-43) z siedzibą w Warszawie, 00-526, przy ul. Kruczej 24/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  2. MFW Bałtyk II Sp. z o.o. (KRS 0000392944, NIP 701-03-07-637) z siedzibą w Warszawie, 00-526, przy ul. Kruczej 24/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  3. MFW Bałtyk III Sp. z o.o. (KRS 0000391871, NIP 701-03-07-376) z siedzibą w Warszawie, 00-526, przy ul. Kruczej 24/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu: info@baltyk123.pl

MFW Bałtyk I S.A., MFW Bałtyk II Sp. z o.o., MFW Bałtyk III Sp. z o.o. (dalej: Inwestor) zarządza Stroną i administruje nią na terytorium Polski. Spółka nie gwarantuje, że informacje przekazywane za pośrednictwem Strony i wszystkie jej funkcjonalności są dostępne w innych lokalizacjach.

Korzystanie ze Strony podlega prawu polskiemu. Wszelkie sprawy związane m.in. z Państwa dostępem, pobieraniem i użyciem materiałów ze Strony są regulowane odpowiednimi przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystając ze Strony, wyrażają Państwo zgodę aby do rozstrzygnięcia wszelkich kwestii dotyczących Strony było stosowane prawo obowiązujące w Polsce.

3. Zakres

Polityka użytkowania (dalej: Polityka) jest dokumentem nadrzędnym wśród innych, bardziej szczegółowych polityk czy regulaminów umieszczonych na Stronie. Niezależnie od innych postanowień, Polityka, również w indywidualnych przypadkach, reguluje szczegółowe warunki wszystkich elementów Strony – w szczególności mowa tu o regulaminach formularzy kontaktowych („Zarejestruj się w bazie dostawców” i „Złóż zażalenie”). W każdym z tych regulaminów warunki szczegółowe będą różne w zależności od potrzeb danego formularza, jednak nadal będą spójne z Polityką.

Wykonywanie wszelkich czynności na Stronie oznacza akceptację bez zastrzeżeń każdej z zasad zawartych w tej Polityce: wejście na Stronę, wysyłanie próśb o informację, przekazywanie danych, wysyłanie CV przez wypełnianie formularza, kontaktowania się za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail udostępnionych na Stronie lub pocztą tradycyjną na wskazany adres Spółki.

Celem Strony jest komunikowanie jej użytkownikom możliwie kompletnych, dokładnych i aktualnych informacji.

Treści zawarte na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być uznawane za rekomendacje, nie można ich również traktować jako formę doradztwa. Informacje zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów przez Inwestora.

4. Zasady zachowania i komunikacji

W celu zapewnienia komunikacji między Państwem a Inwestorem w zakładce Kontakt został udostępniony adres pocztowy, tradycyjny i elektroniczny Spółki. Przekazanie korespondencji stanowi jednoznaczną zgodę na używanie podanego adresu e-mail jako środka wymiany informacji między Spółką a Użytkownikiem.

W niektórych zakładkach Strony w celu uzupełnienia formularza kontaktowego („Zarejestruj się w bazie dostawców” i „Złóż zażalenie”) zostaną Państwo powiadomieni o konieczności podania danych umożliwiających odpowiedź w zależności od rodzaju formularza. Podane przez Państwa dane muszą być prawdziwe, aktualne i kompletne. Szczegółowy opis sposobu przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajduje się w punkcie 6 Polityki oraz Polityce prywatności.

Przesyłając dane lub materiały do naszej Strony, w szczególności za pośrednictwem formularzy lub pocztą elektroniczną, potwierdzają Państwo, że materiał nie będzie zawierał żadnych treści niezgodnych z prawem. Zobowiązują się Państwo do zachowania wzajemnego szacunku w swojej komunikacji. Inwestor może włączyć materiał lub koncepcje w nim zawarte do swoich produktów bez zobowiązań i odpowiedzialności. Nie podejmą Państwo przeciwko Inwestorowi żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwalniają Państwo Inwestora z odpowiedzialności na wypadek, gdyby osoba trzecia podjęła przeciwko nam działania w związku z przekazanym przez Państwa materiałem.

5. Bezpieczeństwo

Inwestor na bieżąco testuje bezpieczeństwo Strony i podejmuje działania mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa wszystkich informacji przekazywanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub adresów e-mail podanych na Stronie. Niezależnie od tego, przyjmują Państwo do wiadomości, że przesyłanie jakichkolwiek informacji za pośrednictwem Internetu może wiązać się z zagrożeniami wynikającymi z natury świata wirtualnego. Mimo zastosowanej należytej staranności, Inwestor nie gwarantuje, że Strona nie zawiera błędów lub wirusów. Należy samodzielnie zastosować środki ostrożności w postaci zapory sieciowej lub aktualnego programu antywirusowego do ochrony urządzenia, z którego Państwo korzystają.

6. Prywatność i dane osobowe

Dane osobowe użytkowników będą zbierane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z zobowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia usług Strony oraz w celach statystycznych. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, jak również z Polityką prywatności, która jest integralną częścią Strony.

7. Dostępność

Dążymy do zapewnienia dostępności naszej Strony zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1. Celem jest umożliwienie wszystkim użytkownikom korzystania z treści Strony bez względu na ewentualne ograniczenia. Przy tworzeniu Strony kierowaliśmy się 4 zasadami, zgodnie ze strukturą rekomendowaną w ramach WCAG 2.1, tj. na postrzegalności, funkcjonalności i zrozumiałości.

W ramach postrzegalności, nasza Strona jest dostępna na każdym urządzeniu, w tym komputerze, tablecie i smartfonie, jest responsywna tj. automatycznie dostosowuje się do rozmiaru ekranu Państwa urządzenia, umożliwia powiększenie widoku Strony. Strona ma logiczną strukturę treści w postaci menu, nagłówków i list. W ramach funkcjonalności, Strona pozwala m.in. na obsługę każdej zakładki za pomocą samej klawiatury, brak jest migających treści, tytuły linków wyraźnie wskazują gdzie zostaną Państwo przekierowani, nagłówki jasno opisują treści oraz etykiety ułatwiające poprawne uzupełnienie formularzy. W zakresie zrozumiałości, wszystkie treści na Stronie są przedstawione prostym językiem, a w przypadku użycia specjalistycznych zwrotów lub akronimów każdy z nich jest wyjaśniony w prosty sposób, ułatwiający zrozumienie treści. Wygląd i działanie wszystkich zakładek Strony jest spójny. Strona spełnia również kryterium solidności dzięki prawidłowym kodom zgodnym ze standardem sieciowym HTML.

Jeśli napotkają Państwo trudności z dostępem do treści Strony lub mają Państwo sugestie dotyczące poprawy jej dostępności, prosimy o kontakt z naszym zespołem za pośrednictwem danych podanych w zakładce Kontakt.

8. Dostęp do innych stron internetowych

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych lub zasobów obsługiwanych przez inne podmioty niż Inwestor. W przypadku kliknięcia na linki zostaną Państwo przekierowani na inną stronę internetową. Odnośniki w postaci hyperlinków do zewnętrznych witryn mają na celu jedynie ułatwienie dostępu do dodatkowych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonowanie i treści tych zewnętrznych witryn, ani za stosowane w stosunku do nich polityki prywatności oraz stosowane praktyki – ten obowiązek spoczywa na organizacji będącej właścicielem każdej tych stron.

Opuszczając Stronę administrowaną przez Inwestora, ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za zakres, w ramach którego będą Państwo przekazywać swoje dane i korzystać ze stron zewnętrznych.

9. Prawa autorskie i własność intelektualna

Elementy multimedialne oraz dane tekstowe na Stronie, takie jak teksty, grafiki, logotypy, fotografie i pliki wideo, podlegają krajowym i międzynarodowym prawom autorskim i intelektualnym i są własnością Strony lub prawa do ich własności zostały Inwestor przez podmioty trzecie, z którymi współpracuje Inwestor. Wszystkie znaki towarowe i logotypy użyte na tej Stronie są znakami towarowymi ich właścicieli. Znaki te nie powinny być interpretowane jako udzielenia jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania ich bez uprzedniej zgody Inwestora lub innego podmiotu będącego właścicielem znaku. Nie wolno kopiować, rozpowszechniać ani modyfikować treści zamieszczonych na Stronie bez wyraźnej zgody Inwestora jako właściciela praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

Jeśli chcą Państwo wykorzystać zawarte na Stronie treści w jakikolwiek sposób, powinni Państwo uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich do takich treści. Korzystając ze Strony zobowiązują się Państwo do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej obowiązujących w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.

10. Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na Stronie zostały zebranie i opracowane przez Inwestora w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznawanych za wiarygodne. W żadnym wypadku pracownicy ani doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji na Stronie ani na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez Stronę. Informacje, dokumenty, produkty czy usługi opisane na Stronie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być nieaktualne. Inwestor nie gwarantuje dostępności Strony w trybie ciągłym i nie ponosi odpowiedzialności za błędy systemu komputerowego, złośliwe oprogramowanie lub komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dołożymy wszelkich starań, zgodnie z dobrymi praktykami prowadzenia stron internetowych, aby zaprezentowane przez nas treści na Stronie były prawidłowe i jak najbardziej aktualne. Informacje te służą ogólnemu rozeznaniu w przedmiocie zainteresowania i mogą ulegać zmianie w zależności od postępów w odniesieniu do konkretnych faktów, do których się odnoszą. W związku z zagrożeniami integralnymi z funkcjonowaniem świata wirtualnego/internetu, w prezentowanych na Stronie informacjach mogą pojawić się nieścisłości lub opóźnienia. Inwestor nie składa oświadczeń ani nie udziela gwarancji dotyczących dokładności, wiarygodności czy kompletności treści – tekstów, grafik, linków lub innych elementów będących częścią Strony.

11. Modyfikacja Polityki

Inwestor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce w dowolnym momencie. Aktualizacje zostaną opublikowane na Stronie, a dalsze korzystanie ze Strony po zmianach Polityki oznacza akceptację nowych zasad.

12. Kontakt

W przypadku pytań, wątpliwości lub innych zgłoszeń dotyczących Polityki, Użytkownik może skontaktować się z administratorem Strony za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na Stronie.

Niniejsza Polityka została przyjęta zgodnie z praktykami państw członkowskich UE i ma na celu zapewnienie uczciwego i bezpiecznego środowiska dla użytkowników Strony. Korzystając ze Strony, użytkownik akceptuje jej zasady i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Strony. W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem danych dostępnych w sekcji Kontakt.

W ramach witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Dowiedz się więcej.